MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

去Camp先黎落雨2019

17-18號(6月),Funshop同事們去左鶴藪一趟,唔好彩起營時落大雨,同事們要冒住雨起營。但係起好營之後,又變左雨過天晴,月亮都出埋黎.....唔通連個天都..........

第二日起身時明明天晴,但係收營時又落大雨.....同事們又再一次冒住大雨收營,收完營準備離開之際,又再晴天......

不過 夏天露營 又有咩好怕喎!